Polityka prywatności

Poniższa informacja przedstawiana jest w związku z obowiązywaniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Przekazujemy  Państwu  informacje  o przetwarzaniu   danych   osobowych   oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało:

1)  Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Trójmorze, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1 (dalej także jako: Trójmorze).

2)  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres: office@trimarium.pl lub na adres Fundacja Trójmorze, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa.

3)  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Trójmorze, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes to:

  • podjęcie działań dążących do zawarcia umowy, której stroną będzie podmiot, który Państwo reprezentują, a w przypadku zawarcia umowy z podmiotem, który Państwo reprezentują również w celu realizacji zawartej umowy – dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu negocjacyjnego z podmiotem, który Państwo reprezentują, a w przypadku zawarcia umowy do czasu jej całkowitej realizacji;
  • niezależnie od procesu negocjacji umowy, o której mowa powyżej (tj. czy umowa zostanie zawarta czy nie), ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi powstać lub wyniknąć z faktu prowadzenia negocjacji umowy, a w przypadku umowy również wynikających z realizacji tej umowy – dane będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, jak również w zakresie i do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • realizacja działań związanych z celami statutowymi Fundacji Trójmorze, w tym w szczególności organizacja konferencji, rejestracja uczestników na organizowane przez Trójmorze seminaria/konferencje, archiwizacja danych osobowych jako uczestnika organizowanych wydarzeń.

4)  Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, a w niektórych przypadkach również prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Państwo również prawo do wniesienia skargi, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5)  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa, tj. organy ścigania (policja, komornicy), ZUS, US, jak również zaufanym podmiotom współpracującym z Fundacją Trójmorze w zakresie świadczenia usług, w tym usług z zakresu wsparcia IT oraz obsługi kadrowo-księgowej.

6)  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora wskazany w pkt. 1) z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę: office@trimarium.pl