„Wartości europejskie” a przyszłość Unii Europejskiej z udziałem Grzegorza Górnego

Podziel się tym wpisem:

Kryzys Unii Europejskiej dotyczy, u swych podstaw, warstwy ideowej i aksjologicznej oraz hierarchii wartości we wspólnocie. Różne strony konfliktu mają całkowicie odmienne wizje jak ma dalej wyglądać rozwój UE, stwierdził Grzegorz Górny.

Grzegorz Górny prezes Stowarzyszenia Trójmorze prowadził debatę, organizowaną przez frakcję Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) przy współudziale fundacji Polska Wielki Projekt zatytułowaną „Wartości europejskie” a przyszłość Unii Europejskiej. W debacie wzięli udział również prof. Zbigniew Krasnodębski europoseł EKR oraz prof. Zbigniew Stawrowski z UKSW.

Grzegorz Górny w swoim wywodzie stwierdził, że głównym źródłem kryzysu Unii Europejskiej była pewnego rodzaju przemiana ideowa. U źródeł integracji europejskiej w latach 50 XX wieku, w Traktacie Paryskim w 1951 roku było odniesienie do chrześcijaństwa jako tradycji europejskiej. Jednakże w późniejszym okresie do głosu zaczęły dochodzić bardziej lewicowe środowiska, które rugowały te odniesienia z podstawowych dokumentów rodzącej się wspólnoty a później Unii Europejskiej. Grzegorz Górny stwierdził, że kryzys tożsamościowy Unii Europejskiej był widoczny przy tworzeniu konstytucji europejskiej, gdzie odwołanie do wartości chrześcijańskich oraz prawa naturalnego nie było zaznaczone. Ten bezideowy dokument został odrzucony. Jednakże już na początki XXI wieku pojawiła się Karta Praw Podstawowych, która wprowadzała nowe rozwiązania dotyczące praw człowieka. Grzegorz Górny, że podstawowa zmiana polegała na usunięciu z niej terminu godności ludzkiej od narodzenia, co miało miejsce w deklaracji praw człowieka z 1947 roku. Tym samym „godność przestała być czymś naturalnym a zaczęła być traktowana jako coś co można człowiekowi nadać”. Wynikało to z ówczesnego kontekstu kulturowo, ideowego, stwierdził Górny.

Z kolei prof. Krasnodębski w swojej wypowiedzi podkreślił, że z jego perspektywy ten podział w ramach Unii Europejskiej dotyczy ponadnarodowych elit należących do establishmentu oraz ludności zakorzenionej w swoich tradycjach narodowych. Na tą grupę ponadnarodowych elit składają się głównie federaliści, skupieni wokół ideałów Altiero Spinelliego. Reprezentują oni głównie państwa Europy Zachodniej gdzie ta przynależność narodowa ma dużo mniejsze znaczenie niż w państwach naszego regionu, twierdzi prof. Krasnodębski.

Prof. Zbigniew Staworski nawiązał do „zderzenia cywilizacji” Huntigtona w swojej wypowiedzi. Jednakże prof. Staworski uznał, że to zderzenie nie nastąpiło zewnętrznie w stosunku np. do świata Islamu a wewnętrze w ramach różnych nurtów ideowych w Europie. Podstawą cywilizacji jest religia podkreślał Staworski. Jednocześnie te dwie odmienne cywilizacje funkcjonujące w Europie odnoszą się do tych samych pojęć jak: demokracja, równość, wolność, sprawiedliwość czy miłość. U podstaw najważniejszych wartości jest prawda, stosunek do rzeczywistości. Jednocześnie jednak osoby wychowane w kulturze chrześcijańskiej mają głęboko zakorzenione przywiązanie do wolności stwierdził prof. Staworski.

Całość debaty: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1609669532705091

Skip to content